Mijn EPB

Veiligheidscoördinator ontwerp

Contractvoorwaarden veiligheidscoördinatie ontwerp – KB Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

Overeenkomst tot aanstelling veiligheidscoördinator ontwerp

We kunnen enkel optreden als veiligheidscoördinator ontwerp indien de bouwvergunning nog niet werd ingediend. Indien we na het indienen van de bouwvergunning zijn aangesteld, dan wordt er geen VGM-plan opgemaakt. Er worden wel richtlijnen gegeven om veilig te kunnen werken op de werf.

1. De taken van de veiligheidscoördinator ontwerp

1.1. De veiligheidscoördinator ontwerp is belast om zorg te dragen voor de coördinatie inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp van het bouwwerk.

1.2. De opdracht van veiligheidscoördinatie omvat alle coördinatietaken zoals ze zijn voorzien in artikel 18 van de wet van 4/08/1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en in artikel 4 sexies van het KB van 25/01/2001 betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen.

Taken opgelegd in de welzijnswet van 04/08/1996 (cf. Artikel 18) :

 Taken opgelegd in het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen van 25/01/2001 (cf. artikel 4       sexies) :

1.3. De opdracht beperkt zich heden tot datgene dat binnen het bestaande werfdossier van ontwerp, plannen en bestek, bekend is. Wijzigingen aan deze bestaande documenten hebben mogelijk een invloed op de afwerking van deze opdracht. De veiligheidscoördinator ontwerp maakt hiervoor het nodige voorbehoud tegenover de door de ontwerper en/of opdrachtgever afgegeven documenten.

2. Aanvang van de opdracht

2.1. De veiligheidscoördinator ontwerp verbindt zich ertoe om zijn opdracht aan te vangen na en vanaf ondertekening van het contract.

2.2. Indien de opdrachtgever om een bepaalde reden de aanvang van de werken uitstelt zal hij de veiligheidscoördinator ontwerp hiervan zo spoedig mogelijk, en ten minste 5 kalenderdagen voor de oorspronkelijke aanvangsdatum, in kennis stellen.

3. Verplichtingen van de bouwdirectie belast met het ontwerp

Taak van de architect (indien bouwwerk < 500 m²) of van de opdrachtgever (indien bouwwerk > 500m² of werken die behoren tot bijlage V)

3.1. Erop toezien dat de veiligheidscoördinator ontwerp:

3.2. Zonder afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheden van de verschillende tussenkomende partijen, ziet de bouwdirectie belast met het ontwerp – de opdrachtgever erop toe dat de verschillende tussenkomende partijen samenwerken en hun activiteiten coördineren, teneinde aan de veiligheidscoördinator ontwerp de bevoegdheid, de middelen en de informatie te verzekeren, nodig voor de goede uitvoering van zijn opdrachten. Zo zal de veiligheidscoördinator ontwerp ook uitgenodigd worden door de opdrachtgever of de bouwdirectie belast met het ontwerp op vergaderingen belangrijk in het kader van artikel 17 van de welzijnswet.

4. Aansprakelijkheid, verzekering, garantieperiode

4.1. De veiligheidscoördinator ontwerp neemt geen enkele burgerrechterlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid over van alle bouwintervenanten.

4.2. De veiligheidscoördinator ontwerp zal zich op een gepaste manier laten verzekeren om zijn mogelijke aansprakelijkheid te dekken.

5. Overlegmomenten

In samenspraak met opdrachtgever en bouwdirectie belast met ontwerp moet een overlegmoment bepaald worden om volgende zaken vast te leggen:

Gelieve ons passende data door te geven voor deze bespreking.

6. Aansprakelijkheid, verzekering, garantieperiode

6.1. De veiligheidscoördinator verwezenlijking neemt geen enkele burgerrechterlijke of  strafrechterlijke aansprakelijkheid over van alle bouwintervenanten.

6.2. De veiligheidscoördinator verwezenlijking zal zich op een gepaste manier laten verzekeren zoals opgelegd door Afdeling VII, onderafdeling V, art. 65 van het KB van 25/01/2001 om zijn mogelijke  aansprakelijkheid te dekken.

6.3. Indien de opdrachtgever vroegtijdig een einde maakt aan deze overeenkomst, zelfs om reden van budgettaire aard, vervallen alle verplichtingen van de aangestelde veiligheidscoördinator verwezenlijking ten overstaande van de opdrachtgever.

7. Praktische regelingen

7.1. Een volledige veiligheidsdossier wordt per aangetekend schrijven overgemaakt aan de bouwheer om, zodra de werken starten en de infrastructuur het mogelijk maakt, door hem te worden gedeponeerd op de werf en te worden bewaard. Geen enkele uitvoerder mag werken aanvangen zonder, middels het in de map bevindend formulier, het Veiligheids- en gezondheidsplan te hebben onderschreven voor kennisname en intentieverklaring tot goede uitvoering. De architect volgt dit op en gaat over tot sancties indien de uitvoerders in gebreke zijn en blijven.

7.2. Door de coördinator wordt één postinterventiedossier opgemaakt, ook indien het project meerdere eenheden omvat. Indien gewenst kunnen aparte postinterventiedossiers worden opgemaakt, hiervoor wordt een kost van 20€ excl. BTW gerekend. Dit bevat gegevens en documenten die enkel de participanten kunnen verschaffen of doen verschaffen. De coördinator vraagt tijdens of te tegen het einde van de werken deze gegevens op bij de betrokken partijen. De partijen die in gebreke blijven zullen er toe gehouden zijn deze ontbrekende elementen, gegevens en documenten alsnog zelf toe te voegen aan het Postinterventiedossier. De coördinator acteert in het Postinterventiedossier de verschafte en ontbrekende elementen

7.3. De Opdrachtgever ziet er nauwkeuring op toe dat de eerstoptredende uitvoerder, tenminste 15 dagen op voorhand, de wettelijk voorgeschreven voorafgaande meldingen doet aan de RSZ, het NAVB en de Technische Inspectie. Op de daartoe voorziene formulieren dient als veiligheidscoördinator-ontwerp en verwezenlijking de naam van de natuurlijke persoon zoals vermeld op blad 1 te worden ingevuld.

7.4. Aan de in het verslag van werfbezoek gemaakte opmerkingen dient door de betrokken uitvoerder onmiddellijk gevolg te worden gegeven om het risico te doen ophouden of te beperken. Indien de betrokken uitvoerder hieraan geen gevolg heeft gegeven bij het volgende werfbezoek zal de coördinator in achtereenvolgende stappen:

Exit mobile version