fbpx

EPBD Richtlijn (EU) 2024/1275 onderdeel van Europese Green Deal

Jun 2024

EPBD Richtlijn (EU) 2024/1275

Deze “Richtlijn (EU) 2024/1275” van het Europees Parlement en de Raad, betreffende de energieprestatie van gebouwen is een herschikking is van eerdere wetgeving. Deze richtlijn maakt deel uit van de bredere EU-strategie voor energie-efficiëntie en klimaatverandering, zoals vastgelegd in de Europese Green Deal.

Dit document kan je hier in alle Europese talen raadplegen.

EPBD Richtlijn MijnEPB

Doel van EPBD Richtlijn (EU) 2024/1275

Het doel van deze richtlijn is om de energie-efficiëntie van gebouwen in de EU te verbeteren en bij te dragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Dit wordt nagestreefd door minimumeisen te stellen aan de energieprestaties van nieuwe en bestaande gebouwen, het stimuleren van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en het bevorderen van ingrijpende renovaties die de energieprestaties van gebouwen verbeteren.

De richtlijn benadrukt ook het belang van het in rekening brengen van de gehele levenscyclus van gebouwen, van ontwerp tot sloop, om duurzaamheid en energie-efficiëntie te maximaliseren. Door de implementatie van deze richtlijn streeft de EU naar een energieneutraal gebouwenbestand tegen 2050, als onderdeel van haar ambitie om tegen dat jaar klimaatneutraal te zijn.

 

Invloed van Richtlijn (EU) 2024/1275 op EPB-verslaggeving

Strengere Normen: Deze richtlijn zou kunnen leiden tot strengere EPB-eisen voor zowel nieuwe als bestaande gebouwen in Vlaanderen om de energieprestaties te verbeteren.

Integratie van Hernieuwbare Energie: De richtlijn benadrukt het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, wat kan leiden tot veranderingen in de manier waarop hernieuwbare energie wordt geïntegreerd in de EPB-berekeningen.

Levenscyclusbenadering: Er zal zeer waarschijnlijk meer nadruk komen te liggen op de gehele levenscyclus van gebouwen, de meest logische manier om dit te implementeren is via de EPB-verslaggever. Er is immers nood aan gedetailleerdere data over de gebruikte materialen en constructiemethoden.

50 interessante punten uit deze richtlijn

 1. Doel van de Herschikking: Duidelijkheid verschaffen door eerdere wijzigingen en nieuwe aanpassingen te integreren.
 2. Inzet voor Klimaatdoelen: Overeenstemming met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs en de Europese Green Deal.
 3. Renovatiegolf Strategie: Verhogen van het jaarlijkse renovatietempo van gebouwen om energie-efficiëntie te bevorderen.
 4. Klimaatneutraliteit in 2050: Streven naar een volledig klimaatneutrale economie.
 5. Fit for 55-wetgevingspakket: Beleidsmaatregelen voor het reduceren van broeikasgasemissies en het verhogen van de energie-efficiëntie.
 6. Gebouwen als Grote Energieconsumenten: Gebouwen zijn grote verbruikers van energie en veroorzakers van emissies.
 7. Levenscyclus van Gebouwen: Beleidsmaatregelen die rekening houden met de gehele levenscyclus van gebouwen.
 8. Bronnenefficiëntie en Circulariteit: Maatregelen om de impact van gebouwen op het milieu te minimaliseren.
 9. Energieprestatie van Gebouwen: Vaststellen van methodieken voor het berekenen van de energieprestatie.
 10. Minimumeisen Energieprestaties: Lidstaten moeten minimale energieprestatie-eisen vaststellen en regelmatig herzien.
 11. Uitfasering van Fossiele Brandstoffen: Strategieën voor het uitfaseren van fossiele brandstoffen in de verwarming van gebouwen.
 12. Warm Water Productie: Maatregelen voor het terugwinnen van energie uit warm water systemen.
 13. Technische Bouwsystemen: Energieprestatie-eisen die de systemen als geheel beschouwen.
 14. Kostenoptimaal Niveau van Energieprestaties: Ontwikkeling van een methodologisch kader voor de berekening van kostenoptimale niveaus.
 15. Renovaties: Stimuleren van ingrijpende en kosteneffectieve renovaties.
 16. Toekomstvisie op Gebouwen: Naar volledig emissievrije gebouwen met zeer lage energievraag.
 17. Hernieuwbare Energiebronnen: Ondersteunen van het gebruik van lokaal opgewekte hernieuwbare energie.
 18. Flexibiliteit in het Energiesysteem: Integratie van gebouwen in het energiesysteem via innovatieve technologieën.
 19. Decarbonisatie van het Gebouwenbestand: Versnelling van de energierenovatie van gebouwen om koolstofemissies te verminderen.
 20. Rol van Elektrische Voertuigen: Integratie van elektrische voertuigen in het energie- en transportsysteem.
 21. EU-taxonomie voor Duurzame Activiteiten: Overeenstemming van renovaties met EU-taxonomie criteria.
 22. Energie-efficiëntie Eerstbeginsel: Prioritering van energiebesparingen en efficiëntieverbeteringen.
 23. Grondige Renovatie: Definitie en bevordering van diepgaande renovatieprocessen.
 24. Energieprestatiecertificaten en Renovatiepaspoorten: Gebruik van certificaten en paspoorten voor het plannen van renovaties.
 25. Langetermijnrenovatiecontracten: Invoering van contracten voor gefaseerde renovaties.
 26. Renovatie van Woongebouwen: Flexibiliteit voor lidstaten om nationale renovatiedoelstellingen voor woongebouwen te stellen.
 27. Normen voor Niet voor Bewoning Bestemde Gebouwen: Vaststellen van Unie-brede minimumnormen voor de renovatie van deze gebouwen.
 28. Staatssteun en Financiële Stimulansen: Voorwaarden voor het verlenen van staatssteun voor renovaties.
 29. Bevordering van Zonne-energie: Vereisten voor de installatie van zonne-energiesystemen op gebouwen.
 30. Slimme Gebouwen: Aanmoedigen van de digitalisering en integratie van slimme technologieën in gebouwen.
 31. Rol van Lokale Overheden: Ondersteuning door lokale overheden bij het implementeren van energie-efficiëntiemaatregelen.
 32. Groene Daken en Energieopslag: Bevordering van groene daken en systemen voor energieopslag als deel van gebouwontwerp.
 33. Klimaatbestendigheid van Gebouwen: Aanpassing van gebouwen aan klimaatrisico’s en verbetering van hun weerbaarheid.
 34. Toegankelijkheid en Veiligheid van Gebouwen: Integratie van toegankelijkheids- en veiligheidskenmerken in het gebouwontwerp.
 35. Circulariteit en Materiaalgebruik: Beleidsmaatregelen om circulariteit in het gebruik van materialen te bevorderen.
 36. Gebruik van IT en Data in Gebouwbeheer: Inzet van informatietechnologie voor efficiënt gebouwbeheer.
 37. Integratie van Elektrische Voertuigen: Ontwikkeling van laadinfrastructuur en ondersteunende diensten.
 38. Klimaatdoelstellingen en Vervoer: Verbinding tussen de bouwsector en klimaatdoelstellingen in het vervoer.
 39. Onderwijs en Opleiding: Bevorderen van opleidingen en vaardigheden voor de bouwsector.
 40. Innovatie in de Bouw: Ondersteunen van innovatieve en efficiënte bouwpraktijken.
 41. Energiegemeenschappen: Bevordering van de deelname aan energiegemeenschappen voor hernieuwbare energieproductie.
 42. Betrokkenheid van Burgers en Bedrijven: Stimuleren van de participatie van burgers en bedrijven in energie-efficiëntiemaatregelen.
 43. Energiemarktintegratie: Verbinding van de bouwsector met bredere energiemarktontwikkelingen.
 44. Gedecentraliseerde Energieproductie: Ondersteunen van kleinschalige en lokale energieproductiesystemen.
 45. Vermindering van Energiearmoede: Maatregelen om energiearmoede aan te pakken en te verminderen.
 46. Partnerschappen en Samenwerking: Versterken van de samenwerking tussen overheden, bedrijven en andere stakeholders.
 47. Monitoring en Reporting: Systemen voor het monitoren en rapporteren van vooruitgang in energie-efficiëntie.
 48. Beleidscoherentie: Zorgen voor samenhang tussen verschillende beleidsgebieden en regelgeving.
 49. Financiële Mechanismen: Ontwikkeling van financieringsmechanismen voor energie-efficiëntiemaatregelen.
 50. Europese en Internationale Samenwerking: Samenwerking op Europees en internationaal niveau om klimaat- en energiedoelstellingen te bereiken.

Deze punten bieden een uitgebreid overzicht van de richtlijn en tonen de complexiteit en de reikwijdte van de energieprestatie- en klimaatinitiatieven binnen de EU.

Opmerking schrijven


Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be