fbpx

EPB dossier heropenen – Hernieuwingsaangifte

Jun 2015

Hernieuwingsaangifte

Voor EPB-aangiften worden enkel nog hernieuwingsaangiften toegelaten ingeval van het foutief vermelden van de adresgegevens van de bouwplaats of foutieve gegevens in verband met de aangifteplichtige.

 

Datum ingebruikname doorslaggevend

Na de uitvoering van de werken en handelingen aan gebouwen waarvoor EPB-eisen gelden als vermeld in artikel 11.1.1, §1, dient de verslaggever namens de aangifteplichtige een EPB-aangifte in bij het Vlaams Energieagentschap binnen een termijn  van zes maanden die ingaat van zodra een van de volgende voorwaarden is vervuld:

  1. De ingebruikname van het gebouw, waarbij bij een nieuwbouw dit moment ten laatste steeds de eerste domiciliering van natuurlijke personen in een gebouw of de vestiging van een maatschappelijke zetel van een rechtspersoon in een gebouw is.
  2. Het beëindigen van de vergunnings- of meldingsplichtige werken of handelingen.

Uiterste indiendatum

De EPB-aangifte wordt in elk geval ten laatste vijf jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning of na het neerleggen van de melding ingediend. (Artikel 11.1.8 van het Energiedecreet).

De verslaggever stelt de EPB-aangifte op conform de uitgevoerde werken. Hij omschrijft de maatregelen die de energieprestaties en het binnenklimaat van het gebouw bepalen en berekent of het gebouw voldoet aan de EPB-eisen. Hij is verantwoordelijk voor de correcte rapportering van de feitelijke toestand van het gebouw in de EPB-aangifte (Artikel 11.1.11).

De periode van zes maanden die bestaat voor het indienen van de EPB-aangifte, dient om eventueel nog aanpassingen door te voeren om het gebouw, voorafgaand aan het indienen van de EPB-aangifte, nog conform(er) met de energieprestatie-eisen te maken. In elk geval wordt de EPB-aangifte ten laatste vijf jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning of na het neerleggen van de melding ingediend.

 

Laattijdigheid

Na het verstrijken van deze periode kan, gelet op de al verstreken termijn na de ingebruikname, de beëindiging van de werken, het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning of het neerleggen van de melding, niet langer worden gepretendeerd dat er nog werken worden uitgevoerd in het kader van de stedenbouwkundige vergunning/melding. Het betreft dan ook nieuwe werken die losstaan van de in de EPB-aangifte gerapporteerde werken. De datum waarop de EPB-aangifte is ingediend, wordt in het kader van de energieprestatieregelgeving gezien als het formeel einde van de werken en eventuele aanpassingen.

 

Heropenen EPB dossier

Nadat de EPB-aangifte formeel is ingediend, kan enkel nog mits goedkeuren of op bevel van het agentschap een nieuwe aangifte worden ingediend en dit enkel omdat kan worden bewezen dat de verslaggever bij het opstellen van de aangifte materiële fouten gemaakt heeft in zijn rapportering (mits goedkeuren) of omdat er in het kader van de handhavingprocedure werd vastgesteld dat de verslaggever niet waarheidsgetrouw heeft gerapporteerd (mits bevel).

Bij fouten door de verslaggever bij de rapportering mogen enkel die zaken rechtgezet worden die voor de datum van indiening van de EPB-aangifte al aanwezig waren. Eventuele verbeteringen die na het indienen van de EPB-aangifte worden aangebracht, kunnen niet meer gevaloriseerd worden via een nieuwe aangifte. Dergelijke extra investeringen zoals (zonnecollectoren/PV-panelen, luchtdichtheidsmeting, .) dienden dan ook in het kader van de oorspronkelijke werken worden voorzien om in aanmerking te komen voor opname in de EPB-aangifte.

Bron: Vlaams Energieagentschap

 

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be