fbpx

Deze overeenkomst omvat volgende onderdelen:

 • Advies om te kunnen voldoen aan de nieuwe wetgeving na ingave van de plangegevens in de software.
 • Opmaak van een startverklaring uiterlijk 8 dagen voor de start van de werken
 • Tussentijds advies op de EPB-gegevens in het kader van de uiteindelijke verslaggeving. 
 • Eindverslaggeving naar de Vlaamse overheid via de EPB-eindaangifte. Deze verslaggeving dient te gebeuren ten laatste 6 maanden na ingebruikname van het project.
 • Bij nieuwbouwprojecten en ingrijpende energetische renovaties wordt een EPC-attest afgeleverd.

Opdracht

De aangifteplichtige geeft middels onderhavige overeenkomst aan de verslaggever opdracht om de EPB-aangifte op te maken conform de uitgevoerde werken en dit alles op de wijze en volgens de modaliteiten zoals voorzien in het Energiedecreet van 8 mei 2009, het Energiebesluit van 19 november 2010 en de andere uitvoeringsbesluiten.

De aangifteplichtige en de verslaggever gaan de verbintenis aan om de verplichtingen na te komen welke door het Energiedecreet en de uitvoeringsbesluiten en door de artikelen van huidige overeenkomst aan hen zijn toevertrouwd.

 

Verplichtingen van de aangifteplichtige

De aangifteplichtige verbindt er zich toe aan de verslaggever alle nodige gegevens ter beschikking te stellen, desgevallend via de tussenkomst van de verschillende participanten in het bouwproces (de architect en de betrokken aannemers), teneinde de verslaggever in staat te stellen en toe te laten een EPB-aangifte op te stellen conform de uitgevoerde werken.

 

De aangifteplichtige

 • brengt de verslaggever op de hoogte van de gekozen optie (A,B,C) voor het inrekenen van de bouwknopen in de EPB-software (bouwknopen zijn niet van toepassing bij verbouwingen en uitbreidingen).
  • Optie A: verregaande en gedetailleerde studie van elke afzonderlijke bouwknoop (zie speciale voorwaarden in offerte voor meerprijs)
  • Optie B: EPB-aanvaarde bouwknopen. Deze bouwknopen worden één voor één geëvalueerd adhv. 3 basisregels.
   • De verslaggever bezorgt een overzicht van alle bouwknopen, er worden eveneens principetekeningen bezorgd zodat de uitvoering ervan correct kan verlopen.
   • Indien bepaalde bouwknopen niet standaard zijn, dan maakt de architect een detail van deze bouwknoop.
   • Deze optie zit in de prijs inbegrepen
  • Optie C – nauwelijks toegepast.
 • bezorgt tijdig alle nodige gegevens voor de start van de werken en voor aangifte, eventueel via de tussenkomst van de verschillende actoren in het bouwproces, teneinde de verslaggever in staat te stellen en toe te laten de controleberekening, startverklaring en EPB-aangifte op te stellen conform de toepasselijke wetgeving en conform de uitgevoerde werken: 
  • vóór de start van de werken: de plannen en de relevante karakteristieken van de schil en installaties die aan de basis liggen voor het opmaken van de bouwvergunning en/of aanbestedingsdossiers
  • onmiddellijk na de uitvoering van de werken: minstens de volgende niet-exhaustief vermelde stavingsstukken: de plannen en de bestekken, gedetailleerde offertes (voor zover zij ook werden uitgevoerd) en gedetailleerde facturen van de aannemer(s), technische fiches, berekeningsnota’s…, waaruit met zekerheid door de verslaggever kan worden geconcludeerd welke materialen en installaties werden geleverd en geplaatst, aangevuld met productdocumentatie en technische fiches van de geleverde en geplaatste materialen en installaties; zie http://www.energiesparen.be/epb/stavingsstukken voor meer info.
 • laat in zijn overeenkomsten met de verschillende actoren in het bouwproces bepalen dat deze de voormelde informatie aan de verslaggever dienen te bezorgen binnen een maximumtermijn van twintig werkdagen na het ter beschikking komen van deze informatie en dat zij instaan voor de juistheid van de verstrekte informatie
 • brengt de verslaggever op de hoogte van alle wijzigingen die werden doorgevoerd in het ontwerp en/of de uitvoering
 • laat de verslaggever ten allen tijde toe de volledige bouwplaats en de omgeving van de bouwwerken te bezoeken en te onderzoeken
 • bezorgt het volledige informatiedossier binnen de maand na ingebruikname van het gebouw aan de verslaggever, zodat de wettelijke termijnen voor het indienen van de EPB-aangifte gerespecteerd kunnen worden. Indien er na verschillende aanmaningen en 20 werkdagen na een digitale aanmaning met de vraag naar gegevens geen reactie komt van de aangifteplichtige, zal de verslaggever geen eindaangifte indienen maar toch zijn eindfactuur sturen. Indien de bouwheer laattijdig is met het aanleveren van de nodige stavingsstukken, kan dit mogelijks gepaard gaan met boetes door het VEA.
 • ondertekent (al dan niet digitaal) de opgemaakte startverklaring en EPB-aangifte
 • archiveert en bewaart (al dan niet digitaal) de ondertekende startverklaring, de EPB-aangifte en alle stavingstukken in verband met de uitgevoerde EPB-maatregelen gedurende een periode van tien jaar na indienen van de EPB-aangifte. 
 • Bij opschorting of beëindiging van zijn opdracht zal de bouwheer het Vlaams Energieagentschap verwittigen van de opschorting of beëindiging en de vermelding wie zijn dossier opvolgt.

Verplichtingen van de verslaggever

De voorafberekening van de EPB-eisen

 • De verslaggever berekent voorafgaand aan de start van de werken of het ontworpen gebouw voldoet aan de EPB-eisen. Bij deze voorafgaande controleberekening gaat hij na of het ontwerp met de voorziene materialen en installaties aan de gestelde EPB-eisen voldoet. Indien de gestelde EPB-eisen niet gehaald worden dan zal hij dit verplicht dienen te melden aan de aangifteplichtige en aan de architect. De verslaggever zal hen vervolgens een niet-bindend advies geven over hoe alsnog aan de EPB-eisen zou kunnen voldaan worden. De verslaggever toont daarbij aan welke punten kunnen worden bijgestuurd en bakent de probleemzones af. Hij gaat vervolgens na of het ontwerp mits de gemaakte aanpassingen inderdaad aan de gestelde EPB-eisen voldoet. De aangifteplichtige zal daarbij de uiteindelijke beslissing nemen om te voldoen aan de EPB-eisen en de eventuele noodzakelijke bijsturingen. 
 • Op vraag van de aangifteplichtige zal de verslaggever ook de aanpassingen waartoe beslist wordt tijdens de uitvoering van de werken beoordelen en zo nodig narekenen en vergelijken met de geldende EPB-eisen. Indien blijkt dat deze aanpassingen het bereiken van de eisen in het gedrang brengen, zal hij dit melden aan de aangifteplichtige. Deze herrekeningen worden niet verrekend aan de Aangifteplichtige.

De opmaak, het indienen en bewaren van de startverklaring

 • De verslaggever zal vóór de start van de werkzaamheden een startverklaring opstellen en in naam van de aangifteplichtige elektronisch indienen bij het Vlaams Energieagentschap. Hij kan dit enkel doen indien hij van de aangifteplichtige tijdig alle nodige informatie ontvangt.
 • De verslaggever zal de ondertekende startverklaring en de bijhorende gegevens gedurende 3 jaar bewaren en ter beschikking houden van het Vlaams Energieagentschap. Deze termijn vangt aan vanaf het indienen van de EPB-aangifte. 

De opmaak, het indienen en bewaren van de EPB-aangifte

 • De verslaggever maakt, na de uitvoering van de werken, in opdracht van de aangifteplichtige de EPB-aangifte op en is ten aanzien van het Vlaams Energieagentschap verantwoordelijk voor de correcte rapportering in de EPB-aangifte van de feitelijke toestand (‘as-built’) van het gebouw in overeenstemming met de werkelijkheid. Het is de verantwoordelijkheid van de aangifteplichtige om het einde van de werken te melden aan de verslaggever. 
 • Tijdens en na de uitvoering van de werken moet de verslaggever alle documenten (technische fiches, plannen, offertes, facturen, …) verzamelen om zijn EPB-aangifte op correcte wijze te kunnen indienen via de Energieprestatiedatabank. De aangifteplichtige, de architect, de aannemer of installateur stellen die gegevens op eerste verzoek van de verslaggever ter beschikking. De EPB-aangifte dient binnen de 6 maanden na ingebruikname van het gebouw door de verslaggever te worden ingediend bij het Vlaams Energieagentschap. Indien het een nieuwbouw of energetische renovatie betreft zit hier tevens het EPC-attest bij.
 • De EPB-verslaggever houdt gedurende 5 jaar een getekende versie van de aangifte bij, samen met bijbehorende plannen en bijlagen. Deze termijn vangt aan vanaf het indienen van de EPB-aangifte. Al deze documenten dienen ondertekend te zijn door de aangifteplichtige en de EPB-verslaggever. De EPB-verslaggever dient deze ondertekende versie ter beschikking te houden van het Vlaams Energieagentschap.

Verzekering

De Verslaggever heeft zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd.

 

Aansprakelijkheid

 • De verslaggever is verantwoordelijk voor een correcte rapportering van de feitelijke toestand. Hij draagt echter geen verantwoordelijkheid voor het naleven van de EPB-eisen, noch voor het tijdig indienen van de EPB-aangifte of de uitstelverklaring door de aangifteplichtige (tenzij hij hiervan zelf de oorzaak is).
 • De aangifteplichtige is gehouden de verslaggever te vrijwaren voor alle boetes, burgerrechtelijke gevolgen en schade die als gevolg van de miskenning van de wettelijke en reglementaire verplichtingen en bepalingen inzake het Energiedecreet en de uitvoeringsbesluiten ten laste van de verslaggever zouden worden gelegd en die te wijten zijn aan feiten en fouten waarvoor de verslaggever niet verantwoordelijkheid kan worden gesteld.
 • De verslaggever heeft enkel een adviserende functie en staat niet in voor bouwfysische, bouwkundige, organisatorische of andere coördinatie-aspecten binnen het bouwproces. De verslaggever maakt een verslag dat betrekking heeft op de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw of woning doch staat niet in voor de uitvoering hiervan.
 • De verslaggever is niet aansprakelijk voor fouten in de software van het VEA.

Beëindiging van de overeenkomst 

 • Ingeval van overlijden van de verslaggever of wanneer de verslaggever in de onmogelijkheid verkeert om zijn opdracht verder uit te voeren of ingeval van beëindiging van de overeenkomst zal de aangifteplichtige in zijn vervanging dienen te voorzien. Hij zal de naam van de nieuwe verslaggever per aangetekende brief meedelen aan de bevoegde instantie in een verklaring mede ondertekend door de architect belast met de controle en door de nieuwe verslaggever.
 • Indien de aangifteplichtige een einde stelt aan de overeenkomst betaalt hij aan de verslaggever het ereloon voor de uitgevoerde prestaties en een vergoeding voor gerechtvaardigde kosten en geleden schade die minimaal 20% bedraagt van het ereloon verschuldigd voor het overblijvend deel van de opdracht van de verslaggever.
 • Indien de aangifteplichtige de uitvoering van de werken niet heeft aangevat binnen het jaar na aanstelling van de verslaggever kan deze laatste besluiten dat de aangifteplichtige de overeenkomst heeft beëindigd en kan hij desgevallend aanspraak maken op de hiervoor vermelde vergoeding.
 • De verslaggever kan zijn opdracht beëindigen, zonder afbreuk te doen aan zijn recht op schadevergoeding indien de aangifteplichtige belemmert in de vervulling van zijn taak:
  • indien de Aangifteplichtige nalaat de verslaggever de nodige gegevens te bezorgen.
  • indien de aangifteplichtige weigert de startverklaring en de EPB-aangifte met de bijhorende documenten te ondertekenen
  • indien de aangifteplichtige de verslaggever niet toelaat de werf en de omgeving te bezoeken en te onderzoeken.
  • indien de aangifteplichtige niet tijdig of volledig de erelonen betaalt.
 • Huidige overeenkomst wordt geacht intuitu personae te zijn aangegaan. De verslaggever mag zijn opdracht als beëindigd beschouwen zo de aangifteplichtige ophoudt te bestaan of in geval de aangifteplichtige afziet van verdere uitvoering van het project of zijn project overdraagt.
 • Indien de woning verkocht of overgedragen wordt voordat de aangifte is opgemaakt, wordt, op vraag van de bouwheer, een tussentijds EPB-verslag opgemaakt. Hierna wordt de overeenkomst tussen de oorspronkelijk aangifteplichtige en de verslaggever beëindigd en wordt de eindfactuur opgemaakt. De verslaggever heeft namelijk geen contract met de koper of nieuwe aangifteplichtige.

Betwistingen

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil dat zou kunnen rijzen naar aanleiding van de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be