fbpx

Algemene voorwaarden

 

Volgende documenten dienen voorgelegd te worden voor aanvang van de keuring. Indien één van volgende documenten niet voorhanden is bij aanvang van de keuring, kan dat aanleiding geven tot het niet starten van de keuring of een herkeuring:

 • as-builtplan, bouwplan of rioleringsplan
 • omgevingsvergunning
 • Facturen van rioleringsonderdelen (bv. regenwaterput, septische put, infiltratievoorziening,…)
 • aanstiplijst GSV hemelwater
 • foto’s van de aanleg van het afwateringssysteem
 • briefwisseling van de rioolbeheerder

De rioolkeuring kan pas plaatsvinden als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De installatie (putten en leidingen tot aan de rooilijn, standleidingen naar elk toestel) is klaar, maar de toestellen (bad, toiletpot, …) nog niet zijn geplaatst. Dit is zeker belangrijk voor bijvoorbeeld appartementen.
 • De werf kan op een veilige manier betreden worden; 
 • De huisaansluitputten, toezichtsdeksels en aftappunten zijn toegankelijk en met normaal gereedschap gemakkelijk te openen;
 • Er is elektriciteit (stopcontact) en water (aftappunt) ter beschikking voor het uitvoeren van de keuring;
 • Het rioleringsstelsel is volledig aangelegd vanaf het afvoerpunt tot de rooilijn/lozingspunt.
 • De toezichtsputten en/of de leidingen zijn vrij van obstakels, zand, slib, steen, enz.;
 • Tijdens de keuring mogen er geen toestellen in gebruik zijn die gebruik maken van de afvoer (bv. wasmachine);
 • De te onderzoeken leidingen transporteren geen chemische, corrosieve, irriterende of ontvlambare effluenten;
 • De voertaal tijdens de keuring geschiedt in het Nederlands, het attest wordt in de Nederlandse taal opgesteld;
 • De keuringsinstelling en zijn keurders moeten alle gegevens die het bij de vervulling van zijn opdracht worden verzameld als vertrouwelijk behandelen.
 • Zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de opdrachtgever mogen geen resultaten van verrichte onderzoeken aan derden worden meegedeeld, uitgezonderd aan de gemeente/rioolbeheerder die verantwoordelijk zijn voor het gebied waar de keuring plaats vindt. Werknemers van de keuringsinstelling die tot dezelfde juridische entiteit behoren en contractuele keurders worden niet als derden beschouwd.
 • De keuringsinstelling mag de ervaring die het opdoet bij keuringen van privé-riolering voor intellectuele doeleinden (organisatie van cursussen, uitgifte van algemene publicaties, enz.) gebruiken, mits het alle voorzorgsmaatregelen neemt om identificatie van de eigenaar door derden te voorkomen.

 

De keurder heeft het recht om een opdracht te weigeren of te onderbreken als aan de voorwaarden niet is voldaan of indien een veilige uitvoering van de keuring niet kan worden gegarandeerd. Wanneer de privé-riolering niet-conform wordt bevonden, dient er een herkeuring aangevraagd te worden na aanpassing van de herstelmaatregelen binnen de vooropgestelde hersteltermijn. De herkeuring van de privéwaterafvoer beperkt zich tot het deel van de privéwaterafvoer waar de herstelmaatregelen zijn opgelegd, op voorwaarde dat de keuring uitgevoerd wordt door dezelfde keurder.

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be