fbpx

Contractvoorwaarden veiligheidscoördinatie verwezenlijking – KB Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

Algemene voorwaarden

1. De taken van de veiligheidscoördinator verwezenlijking

1.1. De veiligheidscoördinator verwezenlijking is belast om zorg te dragen voor de coördinatie van de veiligheid tijdens de verwezenlijking van de werken.

1.2. Deze opdracht van veiligheidscoördinatie omvat alle coördinatietaken zoals ze zijn voorzien in artikel 22 van de wet van 4/08/1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en in artikel 4 quinquies decies van het KB van 25/01/2001 betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen.

Taken opgelegd in de welzijnswet van 18/09/1996 (cf. artikel 22):

 • Hij coördineert de tenuitvoerlegging van de algemene beginselen inzake preventie en veiligheid bij de technische of organisatorische keuzen met het oog op de planning van de verschillende werken en werkfasen die tegelijkertijd of na elkaar worden uitgevoerd evenals bij de raming van de duur van de uitvoering van de verschillende werken of werkfasen;
 • Hij coördineert de tenuitvoerlegging van de relevante bepalingen om ervoor te zorgen dat de aannemers de algemene preventiebeginselen en de na te leven beginselen tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk bedoeld in artikelen 4, 5 en 15 van de welzijnswet coherent toepassen; het veiligheids- en gezondheidsplan toepassen;
 • Hij brengt eventuele aanpassingen aan in het veiligheids-en gezondheidsplan en het postinterventiedossier of laat deze aanbrengen naar gelang van de voortgang van de werken en de eventueel daarin aangebrachte wijzigingen;
 • Hij organiseert de samenwerking en de coördinatie van de aannemers, ook van die welke elkaar op de bouwplaats opvolgen, met het oog op de bescherming van de werknemers en de preventie van ongevallen en van beroepsmatige gezondheidsrisico’s, alsmede de wederzijdse informatie; Hij coördineert de controle op de juiste toepassing van de werkprocedures;
 • Hij treft de nodige maatregelen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden.

Taken opgelegd in het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen van 25/01/2001 (cf. artikel 4 quinquies decies):

 • Hij past het veiligheids- en gezondheidsplan aan overeenkomstig de bijlage I, deel A, afdeling II, tweede lid en maakt de elementen van het aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan over aan de tussenkomende partijen voor zover deze elementen hen aanbelangen;
 • Hij zorgt ervoor dat de betrokkenen schriftelijk in kennis worden gesteld van hun eventuele gedragingen, handelingen, keuzen of nalatigheden die in strijd zijn met de algemene preventieprincipes; daartoe mag hij ook een coördinatiedagboek aanwenden;
 • Hij roept een eventuele coördinatiestructuur samen overeenkomstig de bepalingen van artikel 40;
 • Hij vult het postinterventiedossier aan in functie van de elementen van het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan die voor de uitvoering van latere werkzaamheden aan het bouwwerk van belang zijn;
 • Hij draagt, bij de voorlopige oplevering van de werken, of bij ontstentenis, bij de oplevering van de werken, het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, het geactualiseerde coördinatiedagboek en het postinterventiedossier over aan de opdrachtgever en stelt die overdracht vast in een proces-verbaal dat bij het postinterventiedossier wordt gevoegd; de coördinator aangesteld in toepassing van artikel 4decies, §2, 3°, draagt deze documenten evenwel over aan de bouwdirectie die hem aanstelde;
 • Hij gaat in op het op grond van de coördinatie van de veiligheid of de gezondheid van gemotiveerd verzoek van één of meer tussenkomende partijen om op de bouwplaats aanwezig te zijn.

1.3. De opdracht beperkt zich heden tot datgene dat binnen het bestaande werfdossier van ontwerp, plannen en bestek, bekend is. Wijzigingen aan deze bestaande documenten hebben mogelijk een invloed op de afwerking van deze opdracht. De veiligheidscoördinator verwezenlijking maakt hiervoor het nodige voorbehoud tegenover de afgegeven documenten.

 

2. Aanvang van de opdracht, einde van de opdracht

2.1. De veiligheidscoördinator verwezenlijking verbindt zich ertoe om zijn opdracht aan te vangen van bij de start van de verwezenlijking van de werken. Uiteraard moet het contract reeds ondertekend zijn en moet hij op de hoogte gebracht worden van de start van de werken. Alle documenten die de opdrachtgever heeft ontvangen van de coördinator ontwerp worden bezorgd aan de coördinator verwezenlijking.

2.2. Indien de opdrachtgever om een bepaalde reden de aanvang van de werken uitstelt zal hij de veiligheidscoördinator verwezenlijking hiervan zo spoedig mogelijk, en ten minste 5 kalenderdagen voor de oorspronkelijke aanvangsdatum, in kennis stellen.µ

2.3. Indien de bouwheer de einddatum van de werken niet laat weten, wordt het postinterventiedossier opgesteld ofwel bij een zichtbaar einde van de kritieke fasen van de werken, ofwel maximum 2 jaar na de start van de werken. Indien de bouwheer de veiligheidscoördinator informeert over een later tijdstip van einde van de werken, kan de contractperiode verlengd worden in onderling overleg, mede in functie van de kritieke fasen van de werken.

3. Verplichtingen van de bouwdirectie belast met de verwezenlijking

Taak architect (indien bouwwerk < 500m²) of van de opdrachtgever (indien bouwwerk > 500m² of werken die behoren tot bijlage V)

3.1. Erop toezien dat de veiligheidscoördinator verwezenlijking in het bezit gesteld wordt van een exemplaar van het veiligheids- en gezondheidsplan, van het eventuele coördinatiedagboek en van het postinterventiedossier.

3.2. De bouwdirectie belast met de aanstelling van de veiligheidscoördinator verwezenlijking – de opdrachtgever ziet erop toe dat de veiligheidscoördinator verwezenlijking:

 • zijn opdrachten volledig en adequaat vervult;
 • betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de verwezenlijking van het bouwwerk;
 • alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten; hiertoe wordt de coördinator uitgenodigd op alle vergaderingen, georganiseerd door de bouwdirectie belast met de uitvoering of door de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering, en ontvangt hij alle door deze bouwdirecties verwezenlijkte studies binnen een termijn die hem toelaat zijn opdrachten uit te voeren;
 • bij het einde van zijn opdracht één exemplaar van het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier digitaal overmaakt. Er wordt één postinterventiedossier opgemaakt per opdracht, ook indien dit gebouw meerdere eenheden bevat. Bij uitzondering kan er per eenheid een apart postinterventiedossier worden opgemaakt, hiervoor wordt een kost van 20€ excl. BTW gerekend per bijkomend postinterventiedossier.

3.3. Zonder afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheden van de verschillende tussenkomende partijen, zien de personen belast met de aanstelling van de veiligheidscoördinator verwezenlijking erop toe dat de verschillende tussenkomende partijen samenwerken en hun activiteiten coördineren, teneinde aan de coördinator de bevoegdheid, de middelen en de informatie te verzekeren, nodig voor de goede uitvoering van zijn opdrachten.

 

4. Kritieke fasen waarop de veiligheidscoördinator verwezenlijking ten minste op de bouwplaats moet aanwezig zijn

4.1. De veiligheidscoördinator moet op de bouwplaats aanwezig zijn als er werkzaamheden geschieden waar specifieke risico’s aanwezig zullen zijn. Om deze reden moet hij dan ook de hoogte gehouden worden van de planning der werken. Kritieke fases zijn: Aanvang van de grondwerken/uitgraven van kelderruimte, Aanvang van de metselwerken, Plaatsen van verdiepingsvloeren, Aanvang van de dakwerken. Ook de start- en einddatum van de werken moeten gemeld worden aan de veiligheidscoördinator. Zonder deze data te ontvangen kunnen de werken niet aanvangen.

 

5. Aansprakelijkheid, verzekering, garantieperiode

Verzekering VCCS – BA verzekering EPB VC 2019

Verzekering werkongevallen Missiaen Engineering

5.1. De veiligheidscoördinator verwezenlijking neemt geen enkele burgerrechterlijke of strafrechterlijke aansprakelijkheid over van alle bouwintervenanten.

5.2. De veiligheidscoördinator verwezenlijking zal zich op een gepaste manier laten verzekeren zoals opgelegd door Afdeling VII, onderafdeling V, art. 65 van het KB van 25/01/2001 om zijn mogelijke aansprakelijkheid te dekken.

5.3. Indien de opdrachtgever vroegtijdig een einde maakt aan deze overeenkomst, zelfs om reden van budgettaire aard, vervallen alle verplichtingen van de aangestelde veiligheidscoördinator verwezenlijking, ten overstaande van de opdrachtgever.

De verzekering voor werkongevallen vind je hier: Verzekering werkongevallen 2019 Missiaen Engineering.

De BA verzekering voor EPB-verslaggevers en veiligheidscoördinatoren vind je hier:

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be