fbpx

Stavingsstukken EPB

Er zijn drie geldige stavingsstukken mogelijk:

 • Factuur met vermelding van het werfadres, merk, type en dikte van het materiaal
 • Foto die vanop afstand werd genomen en een detailfoto + opmeting van de dikte van het materiaal (moet ook zichtbaar zijn op de foto)
 • As-built plan van de architect. Dit wordt vaak niet opgemaakt bij particuliere woningen.

Aandachtspunten stavingsstukken voor bouwheer

Als bouwheer ben je doorgaans de aangifteplichtige van je bouwproject. Voor de start van de werken laat je een startverklaring laten opmaken door een verslaggever. Bij de startverklaring hoort een voorafberekening: de verslaggever berekent de impact van verschillende energiezuinige maatregelen op het E-peil van je gebouw.

Na de werken of na de ingebruikname laat je de EPB-aangifte opmaken. Hierin wordt nagegaan of je project aan de EPB-eisen voldoet. Als aangifteplichtige ben je zowel verantwoordelijk voor het tijdig laten indienen van deze aangifte als voor het voldoen aan de EPB- eisen. Je hebt er dus voordeel bij dat deze aangifte tijdig en correct kan gebeuren!

Je bent ook verantwoordelijk voor het verzamelen van de nodige stavingsstukken. Je kan een aantal zaken in detail laten meerekenen of de verslaggever laten werken met standaardwaarden. Detailberekeningen kunnen leiden tot een lager en dus beter E-peil. Om de detailwaarden te mogen meerekenen heb je extra metingen, testen en/of geldige stavingsstukken nodig.

In elke bouwfase hou je als aangifteplichtige best een aantal aspecten in de gaten.

Hier vind je deze aspecten terug per fase.

 

Wat bij onvoldoende stavingsstukken?

Door omstandigheden is het onmogelijk om de juiste stavingsstukken te verzamelen (bv.: bij een faillissement van een aannemer). Indien je dan zelf tijdens de werken geen stavingsstukken hebt verzameld (o.a. foto’s), is het niet mogelijk om bepaalde maatregelen achteraf aan te tonen.

De rekenmethodes voorzien voor een heel aantal technieken en eigenschappen een waarde bij onstentenis. Dit is een veilige waarde waarmee de verslaggever altijd mag rekenen. Je zal hier echter niet altijd een goede energieprestatie mee bereiken of zelfs niet meer aan de eisen voldoen!

Er zijn zelfs zaken waarvoor de methode geen waarde bij ontstentenis kan voorzien (bv.: de dikte en het type van een isolatiemateriaal). In dat geval moet de verslaggever uitgaan van de slechtste situatie: er is geen isolatie aanwezig!

Het tijdig laten indienen van de EPB-aangifte is een wettelijke taak van de aangifteplichtige. De verslaggever is in principe enkel verantwoordelijk voor het correct rapporteren van de reëel uitgevoerde toestand, op basis van het stavingsdossier. Sommige verslaggevers bepalen in hun contract dat ze geen EPB-aangifte kunnen indienen zonder een volledig stavingsdossier. In dat geval loop je als aangifteplichtige zowel het risico

 • op een boete voor het niet-indienen van de EPB-aangifte,
 • als op een boete voor het niet-voldoen aan de eisen, wanneer de EPB-aangifte dan uiteindelijk ingediend moet worden op basis van waarden bij ontstentenis.

Schenk voldoende aandacht aan het verzamelen van de nodige stavingsstukken in alle fases van het bouwproces. Als je pas na de werken in actie schiet is het misschien al te laat …

 

Isolatie

 • Op de factuur moet minstens het werfadres, merk, type en dikte vermeld staan.

Ramen

Ketel

 • Merk en type van de ketel
 • Werd een buitenvoeler geplaatst?
 • Werd en modulerende circulatiepomp geplaatst?
 • Zit er een intern buffervat in de ketel?
 • Werd er een extern buffervat geplaatst?
 • Kan de loodgieter de ontwerpretourtemperatuur staven? Bekijk hier en hier een voorbeeld.
 • Productlabel (zeer belangrijk voor bouwaanvragen na 01/09/2015)

Ventilatie C-systeem

 • Merk en type + eventuele configuratie
 • Meetrapport van de ventilatiedebieten

Ventilatie D-systeem

Warmtepomp

PV-panelen

 • Factuur met vermelding werfadres, aantal panelen en piekvermogen per paneel

Zonneboiler

 • Factuur met vermelding werfadres, merk, type en collectoroppervlak

 

Samenvatting en voorbeeld stavingsstukken

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be