fbpx

Moet de architect de startverklaring ondertekenen?

Aug 2014

Startverklaring

Ik citeer hier uit het energiedecreet Artikel 11.1.7 afdeling II. De werken en handelingen mogen pas worden aangevat nadat een startverklaring is ingediend. De startverklaring wordt voor het aanvatten van de werken en handelingen door de verslaggever namens de aangifteplichtige ingediend bij het Vlaams Energieagentschap.
De gegevens die aan de basis liggen van de keuze voor materialen en maatregelen om te voldoen aan de EPB-eisen, zijn opvraagbaar door het Vlaams Energieagentschap en de partijen die bij de werken en handelingen betrokken zijn. De architect en de ontwerper van de technische installatie stellen die gegevens op eerste verzoek ter beschikking.

De verslaggever houdt gedurende drie jaar van elke door hem opgestelde startverklaring een papieren afdruk en de bijbehorende gegevens bij zich. Die documenten zijn ondertekend door de verslaggever, de aangifteplichtige en de architect. De verslaggever stelt op eenvoudig verzoek een exemplaar van de papieren afdruk en de bijbehorende gegevens ter beschikking aan het Vlaams Energieagentschap.

 

Doel ondertekenen startverklaring

Het ondertekenen van deze startverklaring door de architect heeft volgens het decreet geen andere bijkomende verplichtingen voor de architect in het leven geroepen. De memorie van toelichting bij het Energiedecreet stelt omtrent het laten ondertekenen door de architect van de startverklaring het volgende : Door de architect en de verslaggever mee te laten ondertekenen, zijn zij formeel op de hoogte van de startdatum van de werken en weet de architect dat aan de wettelijke verplichting tot het aanstellen van een verslaggever voldaan is.
Deze plicht strekt er dus toe de architect een bewijs te leveren dat de aangifteplichtige aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De architect moet nl. kunnen aantonen dat hij de bouwheer/aangifteplichtige gewezen heeft op het bestaan van de EPB-eisen en de plicht tot naleven van de regelgeving in dat verband. Door het ondertekenen van deze verklaring heeft de architect als het ware een bewijs in handen dat de aangifteplichtige een verslaggever heeft aangesteld, waaruit tevens kan worden afgeleid dat de architect de bouwheer op zijn EPB-verplichtingen heeft gewezen.
Indien de bouwheer/aangifteplichtige nadien wijzigingen aanbrengt en niet datgene uitvoert wat de architect qua EPB-eisen had voorzien, dan zal dit later blijken uit de EPB-aangifte die door de verslaggever zal worden opgesteld. Indien de architect weet heeft van deze wijzigingen, lijkt het aangewezen dat hij de bouwheer/aangifteplichtige hiervan aangetekend op de hoogte brengt en hem tevens wijst op de verantwoordelijkheid van de bouwheer/aangifteplichtige indien hierdoor de EPB-eisen niet zullen gehaald worden.

 

Ondertekenen niet verplicht

De architect is decretaal niet verplicht deze overeenkomst mee te ondertekenen. Indien de architect zulke overeenkomsten mede ondertekent is het de vraag of hij hierdoor zelf bepaalde verbintenissen contractueel op zich neemt in zijn hoedanigheid van architect die hij niet reeds rechtstreeks door de regelgeving op zich krijgt. Hiervoor dient hij de tekst van deze overeenkomst best grondig na te lezen.

Meer info: Link naar het specifieke energiedecreet

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be