fbpx

Deze overeenkomst omvat volgende onderdelen:

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, orderbevestigingen en overeenkomsten betreffende de gepresteerde diensten en/of levering van goederen vanwege MijnEPB. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk en voorafgaand schriftelijk tussen de partijen is overeengekomen. Eventuele afwijkingen zijn slechts geldig voor de prestaties waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele latere opdrachten of bestellingen. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden vanwege de opdrachtgever, alsook vanwege derden die eventueel dienen te worden betrokken, wordt steeds uitgesloten.

 

Voorwerp van het contract

MijnEPB verbindt er zich toe, in opdracht van de opdrachtgever, in te staan voor de opdracht zoals beschreven in de taakomschrijving vermeld op de van kracht geworden offerte of orderbevestiging.

De opvolging/controle van de uitvoering van de werken behoort niet tot de opdracht van MijnEPB, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen tussen de partijen. De werfcontrole is steeds op afroep en op initiatief van de opdrachtgever, hiervoor wordt een meerprijs gerekend die vermeld staat op de offerte. De controle op de werken omvat de algemene controle op de uitvoering, conform aan de plannen en de regels van de kunst.

De opdracht van betreft een middelenverbintenis waarbij zijn opdracht vervult door de nodige prestaties te leveren die zich opdringen door de aard en de belangrijkheid van de constructieve uitvoeringen. Levertermijnen worden enkel ten titel van informatie verstrekt. Zij worden zo veel als mogelijk gerespecteerd maar zijn in geen enkel geval bindend voor . Een vertraging in de dienstverlening kan in geen enkel geval aanleiding geven tot een schadevergoeding of intrest vanwege .

MijnEPB stelt zijn dossier op in overeenstemming met de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens. MijnEPB gaat er steeds van uit dat deze vertrekgegevens goedgekeurd zijn door de bouwheer en de architect en gebaseerd zijn op de geldende normen, bepalingen en reglementen die desgevallend van toepassing zijn. MijnEPB voert hierop geen controle uit. Indien er plannen wijzigingen, dan kan hiervoor een meerkost worden aangerekend, de opdrachtgever wordt hiervan op voorhand verwittigd.

MijnEPB levert zijn dossier af aan de opdrachtgever. Hierbij gaat MijnEPB er van uit dat de opdrachtgever het nodige doet zodat zowel de architect, de bouwheer, de veiligheidscoördinator, de betrokken aannemers en alle overige betrokken partijen over het dossier kunnen beschikken.

De opdrachtgever zal tijdig en schriftelijk alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen voor het uitvoeren van zijn opdracht.
De opdrachtgever stelt MijnEPB in kennis van alle werkelijke en persoonlijke lasten. MijnEPB voert hierop geen controle uit en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de echtheid en de werkelijkheid van de door de opdrachtgever, bouwheer en architect verstrekte inlichtingen en documenten alsmede de uitvoeringsgevolgen die eruit kunnen voortvloeien.

Alle klachten met betrekking tot de gepresteerde diensten of geleverde goederen moeten binnen de zeven kalenderdagen na de geleverde prestatie of levering per aangetekend schrijven overgemaakt worden aan MijnEPB. Elke klacht moet duidelijk omschreven zijn, zodat de nodige stappen kan ondernemen om de klacht te verhelpen, indien de klacht gegrond is.

 

Bijkomende prestaties

De opdrachtgever kan in de loop van de uitvoering bijkomende prestaties vragen. Deze bijkomende prestaties treden pas in voege na het opstellen van een afzonderlijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen en dit met vermelding van het bijkomend ereloon (hetzij forfaitair, hetzij in regie).

 

Prijs en modaliteiten van betaling

De prijs: elke opdracht zal uitgevoerd worden tegen de prijs zoals vermeld op de van kracht geworden offerte of orderbevestiging. De opdrachtgever kan in de loop van de uitvoering toevoegingen, verminderingen of wijzigingen vragen. Partijen zullen op dat ogenblik de prijs voor deze meer- of minwerken of wijzigingen schriftelijk vastleggen.

Prijsherziening: Partijen komen overeen dat de prijs jaarlijks voor herziening vatbaar is, de prijs mag worden geïndexeerd (we volgen PC200).

Betaling: De vastgestelde prijs wordt betaald zoals vermeld op de van kracht geworden offerte of orderbevestiging.

Elke factuur dient binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum te zijn vereffend, tenzij uitdrukkelijk en voorafgaand geschreven akkoord tussen partijen. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt er, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest aangerekend van 15 % per jaar en dit vanaf de dag volgend op de vervaldag. Bovendien wordt het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een schadevergoeding gelijk aan 20% van het factuurbedrag, met een minimum van 100€. Alle eventuele bijkomende invorderingskosten, gerechtelijk en buitengerechtelijk, vallen volledig ten laste van de opdrachtgever.

De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. De weigering een factuur geheel of gedeeltelijk niet te betalen geeft het recht om onmiddellijk en zonder enige voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling alle lopende prestaties en/of bestellingen op te schorten of volledig te annuleren.

Klachten: Alle klachten met betrekking tot de inhoud van de facturen moeten binnen zeven kalenderdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven overgemaakt worden aan MijnEPB. Na verloop van deze termijn, zonder schriftelijke klacht, worden in alle in de factuur opgenomen bijzondere en algemene bedingen als definitief aanvaard aanzien. Elke klacht moet duidelijk omschreven zijn, zodat de nodige stappen kan ondernemen om de klacht te verhelpen, indien de klacht gegrond is. Wanneer de termijn van 7 dagen is voorbij gegaan wordt geen enkele betwisting van de factuur meer aanvaard.

 

Einde van de opdracht van MijnEPB

De opdracht van MijnEPB zal worden geacht beëindigd te zijn bij het bezorgen van de overeengekomen studie. Er kunnen nog vragen gesteld worden over deze studie maar dit kan niet beletten om de opdracht als volledig afgerond te gaan beschouwen.

Indien de opdracht van MijnEPB eveneens de opvolging van de uitvoering van de werken inhoudt, zal de opdracht geacht worden beëindigd te zijn op het ogenblik van het eerst voorkomende van onderstaande gevallen:

  • Het einde van de bestudeerde werken
  • De dag voorzien in het lastenboek voor het beëindigen van de uitvoering van de werken
  • De voorlopige oplevering van de bestudeerde werken

 

Verbreking van de overeenkomst

De opdrachtgever kan ten allen tijde op eenzijdige wijze de overeenkomst beëindigen. Dan betaalt hij aan MijnEPB het ereloon van de uitgevoerde prestaties en een vergoeding voor de gerechtvaardigde kosten en geleden schade die minimaal 20% bedraagt van het ereloon verschuldigd voor het overblijvend deel van de opdracht.

De opdrachtgever en MijnEPB mogen veronderstellen dat de bouwheer afziet van de uitvoering van de bestelde opdrachten, indien deze de opdrachten niet goedkeurt en/of aanvangt of ze niet op normale wijze verder zet binnen een termijn van drie jaar vanaf de besteldatum.

MijnEPB kan aanspraak maken op het ereloon en een eventuele schadeloosstelling mits de verzending van een eenvoudige brief of e-mail aan de opdrachtgever waarin hij meldt dat hij, bij toepassing van dit artikel, de overeenkomst als beëindigd beschouwt.

MijnEPB kan de opdracht verbreken wegens tekortkoming in hoofde van de opdrachtgever, zonder afbreuk te doen aan zijn recht om schadevergoeding te vorderen, indien de opdrachtgever de aanbevelingen van MijnEPB niet opvolgt of indien de opdrachtgever een overtreding begaat van een wettelijke of reglementaire bepaling van dwingend recht of indien de opdrachtgever, of andere betrokken partijen, verhinderen dat MijnEPB zijn opdracht naar behoren kan uitvoeren.

MijnEPB behoudt zich het recht de overeenkomst onmiddellijk eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of wanneer de opdrachtgever uitstel van betaling heeft aangevraagd.

Indien uitvoering van een overeenkomst ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, heeft MijnEPB het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Onder overmacht worden in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Dergelijk overmacht kan in geen enkel geval aanleiding geven tot een schadevergoeding of intrest vanwege MijnEPB.

 

Aansprakelijkheid en verzekeringen van MijnEPB

De contractuele en tienjarige aansprakelijkheid van MijnEPB zijn bepaald door de van kracht zijnde wetten. De tienjarige aansprakelijkheid van MijnEPB neemt een aanvang bij de voorlopige oplevering.

De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek wordt conventioneel beperkt tot een periode van 3 jaar na de voorlopige oplevering. Elke rechtsvordering uit dien hoofde is slechts ontvankelijk mits ze ingesteld wordt binnen een termijn van zes maanden na de dag dat de opdrachtgever kennis had of had moeten hebben van het gebrek.

MijnEPB is tot geen enkele vorm van aansprakelijkheid gehouden indien de opdrachtgever, bouwheer of architect afwijkt van de door de overheidsinstanties goedgekeurde plannen of tekeningen. De opdrachtgever zal vrijwaren indien deze aansprakelijk zou worden gehouden in geval van overtredingen op de stedenbouwkundige wetgeving ingevolge een fout te wijten aan de opdrachtgever, bouwheer of architect.

MijnEPB draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de handelingen of fouten van de andere bouwpartners, die tussenkomen in de oprichting van het gebouw en tegenover wie hij geen enkele verplichting heeft. MijnEPB is slechts verantwoordelijk voor eigen fouten.

De opdrachtgever aanvaardt dat MijnEPB, nooit in solidum gehouden kan zijn met de andere bouwpartners voor wie hij nooit verplichtingen heeft ten opzichte van de opdrachtgever, voor schade ten gevolge van gebreken welke niet onder toepassing van de art. 1792 en 2270 BW vallen. De opdrachtgever zal slechts MijnEPB aanspreken voor zijn aandeel in de schade.

MijnEPB kan niet aansprakelijk gesteld worden, ook niet in ondergeschikte orde, voor de verborgen gebreken van materialen van onderdelen en de door de leverancier of producent opgelegde verwerking.

MijnEPB heeft een verzekering onderschreven die zijn volledige beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid waarborgt. Deze polis is geldig afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij AR-CO.

De opdrachtgever aanvaardt dat de burgerlijke aansprakelijkheid van MijnEPB is beperkt tot de mate waarin en ten belope van het bedrag waarvoor hij is verzekerd.

MijnEPB kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor fouten in het ontwerp indien de opdrachtgever controle heeft uitgeöefend en zijn goedkeuring heeft gegeven, alsook indien de opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Niettegenstaande de betaling van ereloon, behoudt MijnEPB alle intellectuele eigendomsrechten op de plannen, studies, voorontwerpen en het werk. Hij heeft het exclusieve recht op de gehele of gedeeltelijke reproductie. Hij mag op zijn kosten zijn naam aanbrengen op het werk. MijnEPB heeft het uitsluitende recht op bekendmaking.

 

Geschillen

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht en zal dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd en uitgevoerd. Elke geschil in verband met deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het betreffende arrondissement.

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be