Mijn EPB

Algemene voorwaarden veiligheidscoördinatie verwezenlijking

Contractvoorwaarden veiligheidscoördinatie verwezenlijking – KB Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

Algemene voorwaarden

1. De taken van de veiligheidscoördinator verwezenlijking

1.1. De veiligheidscoördinator verwezenlijking is belast om zorg te dragen voor de coördinatie van de veiligheid tijdens de verwezenlijking van de werken.

1.2. Deze opdracht van veiligheidscoördinatie omvat alle coördinatietaken zoals ze zijn voorzien in artikel 22 van de wet van 4/08/1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en in artikel 4 quinquies decies van het KB van 25/01/2001 betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen.

Taken opgelegd in de welzijnswet van 18/09/1996 (cf. artikel 22):

Taken opgelegd in het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen van 25/01/2001 (cf. artikel 4 quinquies decies):

1.3. De opdracht beperkt zich heden tot datgene dat binnen het bestaande werfdossier van ontwerp, plannen en bestek, bekend is. Wijzigingen aan deze bestaande documenten hebben mogelijk een invloed op de afwerking van deze opdracht. De veiligheidscoördinator verwezenlijking maakt hiervoor het nodige voorbehoud tegenover de afgegeven documenten.

2. Aanvang van de opdracht, einde van de opdracht

2.1. De veiligheidscoördinator verwezenlijking verbindt zich ertoe om zijn opdracht aan te vangen van bij de start van de verwezenlijking van de werken. Uiteraard moet het contract reeds ondertekend zijn en moet hij op de hoogte gebracht worden van de start van de werken. Alle documenten die de opdrachtgever heeft ontvangen van de coördinator ontwerp worden bezorgd aan de coördinator verwezenlijking.

2.2. Indien de opdrachtgever om een bepaalde reden de aanvang van de werken uitstelt zal hij de veiligheidscoördinator verwezenlijking hiervan zo spoedig mogelijk, en ten minste 5 kalenderdagen voor de oorspronkelijke aanvangsdatum, in kennis stellen.µ

2.3. Indien de bouwheer de einddatum van de werken niet laat weten, wordt het postinterventiedossier opgesteld ofwel bij een zichtbaar einde van de kritieke fasen van de werken, ofwel maximum 2 jaar na de start van de werken. Indien de bouwheer de veiligheidscoördinator informeert over een later tijdstip van einde van de werken, kan de contractperiode verlengd worden in onderling overleg, mede in functie van de kritieke fasen van de werken.

3. Verplichtingen van de bouwdirectie belast met de verwezenlijking

Taak architect (indien bouwwerk < 500m²) of van de opdrachtgever (indien bouwwerk > 500m² of werken die behoren tot bijlage V)

3.1. Erop toezien dat de veiligheidscoördinator verwezenlijking in het bezit gesteld wordt van een exemplaar van het veiligheids- en gezondheidsplan, van het eventuele coördinatiedagboek en van het postinterventiedossier.

3.2. De bouwdirectie belast met de aanstelling van de veiligheidscoördinator verwezenlijking – de opdrachtgever ziet erop toe dat de veiligheidscoördinator verwezenlijking:

3.3. Zonder afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheden van de verschillende tussenkomende partijen, zien de personen belast met de aanstelling van de veiligheidscoördinator verwezenlijking erop toe dat de verschillende tussenkomende partijen samenwerken en hun activiteiten coördineren, teneinde aan de coördinator de bevoegdheid, de middelen en de informatie te verzekeren, nodig voor de goede uitvoering van zijn opdrachten.

4. Kritieke fasen waarop de veiligheidscoördinator verwezenlijking ten minste op de bouwplaats moet aanwezig zijn

4.1. De veiligheidscoördinator moet op de bouwplaats aanwezig zijn als er werkzaamheden geschieden waar specifieke risico’s aanwezig zullen zijn. Om deze reden moet hij dan ook de hoogte gehouden worden van de planning der werken. Kritieke fases zijn: Aanvang van de grondwerken/uitgraven van kelderruimte, Aanvang van de metselwerken, Plaatsen van verdiepingsvloeren, Aanvang van de dakwerken. Ook de start- en einddatum van de werken moeten gemeld worden aan de veiligheidscoördinator. Zonder deze data te ontvangen kunnen de werken niet aanvangen.

5. Aansprakelijkheid, verzekering, garantieperiode

Verzekering VCCS – BA verzekering EPB VC 2019

Verzekering werkongevallen Missiaen Engineering

5.1. De veiligheidscoördinator verwezenlijking neemt geen enkele burgerrechterlijke of strafrechterlijke aansprakelijkheid over van alle bouwintervenanten.

5.2. De veiligheidscoördinator verwezenlijking zal zich op een gepaste manier laten verzekeren zoals opgelegd door Afdeling VII, onderafdeling V, art. 65 van het KB van 25/01/2001 om zijn mogelijke aansprakelijkheid te dekken.

5.3. Indien de opdrachtgever vroegtijdig een einde maakt aan deze overeenkomst, zelfs om reden van budgettaire aard, vervallen alle verplichtingen van de aangestelde veiligheidscoördinator verwezenlijking, ten overstaande van de opdrachtgever.

De verzekering voor werkongevallen vind je hier: Verzekering werkongevallen 2019 Missiaen Engineering.

De BA verzekering voor EPB-verslaggevers en veiligheidscoördinatoren vind je hier:

Exit mobile version