fbpx

Deze overeenkomst omvat volgende onderdelen:

 • Coördinatie: melding aan het kwaliteitskader, openen van het dossier, ingeven van alle gekende partijen. 
 • Ontwerp: uittekenen van een ventilatieplan met toevoer, afvoer, doorvoer, ventilatiesysteem en diameters van de kanalen.
 • Regelbare toevoeropeningen: ingeven van de toevoeropeningen bij het kwaliteitskader.
 • Doorvoeropeningen: doorgeven van de doorvoer van alle ruimtes aan het kwaliteitskader.
 • Mechanische ventilatie: meten van de ventilatiedebieten.

De aangifteplichtige geeft middels onderhavige overeenkomst opdracht aan de verslaggever om de ventilatieverslaggeving op te maken conform de uitgevoerde werken en dit alles op de wijze en volgens de modaliteiten zoals voorzien in de STS-P 73-1. De aangifteplichtige en de verslaggever gaan de verbintenis aan om de verplichtingen na te komen welke door de STS-P 73-1 en onderstaande voorwaarden aan hen zijn toevertrouwd.

 

Verplichtingen van de aangifteplichtige

De aangifteplichtige verbindt er zich toe aan de ventilatieverslaggever alle nodige gegevens ter beschikking te stellen, desgevallend via de tussenkomst van de verschillende participanten in het bouwproces (de architect en de betrokken aannemers), teneinde de ventilatieverslaggever in staat te stellen en toe te laten een ventilatie-aangifte op te stellen conform de uitgevoerde werken.

De aangifteplichtige 

 • bezorgt de plannen en de relevante gegevens over het te plaatsen ventilatiesysteem die aan de basis zullen liggen voor het opmaken van de aanbestedingsdossiers. 
 • brengt de verslaggever op de hoogte van het gekozen ventilatiesysteem (A, A+, B, C, C+, D, D+).
 • stelt onmiddellijk na de uitvoering van de werken minstens de volgende niet exhaustief vermelde gegevens ter beschikking: 
  • de plannen en de bestekken
  • gedetailleerde offertes (voor zover zij ook werden uitgevoerd) 
  • gedetailleerde facturen van de aannemer(s) waaruit met zekerheid door de ventilatieverslaggever kan worden afgeleid welke materialen en installaties werden geleverd en geplaatst, aangevuld met productdocumentatie en technische fiches van de geleverde en geplaatste materialen en installaties.
 • zal er in zijn overeenkomsten met de verschillende participanten op toezien dat deze bepalen dat de participanten de ventilatieverslaggever deze informatie bezorgen en dat zij instaan voor de juistheid van de verstrekte informatie.
 • verbindt er zich toe de verslaggever op de hoogte te brengen van alle wijzigingen die werden doorgevoerd in het ontwerp en/of de uitvoering.
 • laat de ventilatieverslaggever ten allen tijde toe de werf en de omgeving te bezoeken en te onderzoeken. 
 • zorgt dat alle toevoer- en afvoermondjes voldoende bereikbaar zijn tijdens de ventilatiemeting. Ook moet het ventilatiesysteem zelf toegankelijk zijn zodat het werkelijk vermogen kan worden gemeten.
 • bezorgt het volledige dossier binnen de maand na ingebruikname van het gebouw aan de ventilatieverslaggever zodat deze voldoende tijd heeft voor het opmaken van het ventilatie-attest.

Verplichtingen van de ventilatieverslaggever

Coördinatie

 • De ventilatieverslaggever-coördinatie zorgt dat alle gegevens tijdig worden ingegeven bij het kwaliteitskader en overleg pleegt met de betreffende EPB-verslaggever. De kost voor het openen van het dossier bij het kwaliteitskader zit inbegrepen in de offerteprijs.
 • Op vraag van de aangifteplichtige zal de ventilatieverslaggever ook de aanpassingen waartoe beslist wordt tijdens de uitvoering van de werken beoordelen en zo nodig narekenen en vergelijken met de geldende eisen. Indien blijkt dat deze aanpassingen het bereiken van de eisen in het gedrang brengen, zal hij dit melden aan de aangifteplichtige. Deze herrekeningen worden niet verrekend aan de aangifteplichtige.

Ontwerp

 • Wanneer de bouwheer zijn voorkeur voor een bepaald ventilatiesysteem heeft bezorgd, maakt de ventilatieverslaggever-ontwerp een ventilatievoorontwerp op. Op het ventilatieplan zal de locatie van het betreffende ventilatiesysteem terug te vinden zijn. Er wordt een voorstel gedaan voor het tracé van de ventilatiekanalen. Dit wordt visueel voorgesteld op het plan. De diameters van de kanalen worden vermeld. Verder worden toevoer, doorstroom en afvoer visueel voorgesteld, samen met vermelding van de nodige debieten. Tot slot wordt er voor gezorgd dat het systeem in balans is, dit betekent dat het toevoerdebiet ongeveer gelijk is als het afvoerdebiet (maximaal 10% afwijking).

Regelbare toevoer

 • De ventilatieverslaggever regelbare toevoer zorgt voor de ingave van de regelbare toevoeren bij het kwaliteitskader. Dit is niet van toepassing bij een ventilatiesysteem B, D en D+.

Doorvoer

 • De ventilatieverslaggever doorvoer zorgt voor de ingave van de werkelijke doorvoeren (spleten onder de deur) bij het kwaliteitskader. Indien er op het moment van de meting nog geen binnendeuren aanwezig zijn, dan moet de werkelijke toestand worden gerapporteerd en zal de volledige opening in rekening worden gebracht. Hierdoor wordt automatisch voldaan aan de eisen voor doorvoer.

Mechanische ventilatie

 • De ventilatieverslaggever mechanische ventilatie meet de werkelijke ventilatiedebieten. 
  • Bij een systeem C of C+ worden enkel de afvoerdebieten gemeten. 
  • Bij een systeem D of D+ worden zowel de toevoerdebieten (pulsie) als afvoerdebieten (extractie) gemeten. 
 • Deze worden na de meting bezorgd aan het kwaliteitskader. 

Tijdens en na de uitvoering van de werken moet de ventilatieverslaggever-coördinatie alle documenten (technische fiches, plannen, offertes, facturen, …) verzamelen om zijn aangifte op correcte wijze te kunnen indienen bij het kwaliteitskader. De aangifteplichtige, de architect, de aannemer of installateur stellen die gegevens op eerste verzoek van de ventilatieverslaggever ter beschikking. 

 

Termijn

De EPB-aangifte dient binnen de 12 maanden na ingebruikname van het gebouw door de EPB-Verslaggever te worden ingediend bij het Vlaams Energieagentschap. Dit kan niet worden ingediend zonder dat het ventilatiedossier volledig werd afgerond. Het is dus van belang dat alle metingen tijdig kunnen doorgaan.

 

Aansprakelijkheid

 • De ventilatieverslaggever is verantwoordelijk voor een correcte rapportering van de feitelijke toestand. Hij draagt echter geen verantwoordelijkheid voor het naleven van de ventilatie-eisen, noch voor het tijdig indienen van de EPB-aangifte of de uitstelverklaring door de aangifteplichtige (tenzij hij hiervan zelf de oorzaak is).
 • De aangifteplichtige is gehouden de ventilatieverslaggever te vrijwaren voor alle boetes, burgerrechtelijke gevolgen en schade die als gevolg van de miskenning van de wettelijke en reglementaire verplichtingen en bepalingen inzake de STS-P 73-1 ten laste van de ventilatieverslaggever zouden worden gelegd en die te wijten zijn aan feiten en fouten waarvoor de ventilatieverslaggever niet verantwoordelijkheid kan worden gesteld.

Beëindiging van de overeenkomst 

 • Indien de aangifteplichtige een einde stelt aan de overeenkomst betaalt hij aan de verslaggever het ereloon voor de uitgevoerde prestaties en een vergoeding voor gerechtvaardigde kosten en geleden schade die minimaal 20% bedraagt van het ereloon verschuldigd voor het overblijvend deel van de opdracht van de ventilatieverslaggever.
 • Indien de aangifteplichtige de uitvoering van de werken niet heeft aangevat binnen het jaar na aanstelling van de Verslaggever kan deze laatste besluiten dat de aangifteplichtige de overeenkomst heeft beëindigd en kan hij desgevallend aanspraak maken op de hiervoor vermelde vergoeding.
 • Bij opschorting of beëindiging van zijn opdracht zal de ventilatieverslaggever het kwaliteitskader hiervan op de hoogte brengen.
 • De ventilatieverslaggever kan zijn opdracht beëindigen, zonder afbreuk te doen aan zijn recht op schadevergoeding indien de aangifteplichtige belemmert in de vervulling van zijn taak:
  • indien de aangifteplichtige nalaat de ventilatieverslaggever de nodige gegevens te bezorgen.
  • indien de Aangifteplichtige de ventilatieverslaggever niet toelaat de werf en de omgeving te bezoeken en te onderzoeken.
 • Huidige overeenkomst wordt geacht intuitu personae te zijn aangegaan. De ventilatieverslaggever mag zijn opdracht als beëindigd beschouwen zo de aangifteplichtige ophoudt te bestaan of in geval de aangifteplichtige afziet van verdere uitvoering van het project of zijn project overdraagt.
 • Ingeval van overlijden van de ventilatieverslaggever of wanneer de ventilatieverslaggever in de onmogelijkheid verkeert om zijn opdracht verder uit te voeren of ingeval van beëindiging van de overeenkomst zal de aangifteplichtige in zijn vervanging dienen te voorzien. Hij zal de naam van de nieuwe ventilatieverslaggever per aangetekende brief meedelen aan de bevoegde instantie in een verklaring mede ondertekend door de architect belast met de controle en door de nieuwe verslaggever.

Betwistingen

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

Elk geschil dat zou kunnen rijzen naar aanleiding van de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be