fbpx

EPB aangifte indienen binnen welke termijn?

Sep 2022

Wat is de EPB aangifte?

De EPB-aangifte is een document dat bij de Vlaamse overheid wordt ingediend. In de aangifte beschrijft de EPB-verslaggever alle materialen en technieken die werden toegepast op het project. Op basis van deze gegevens kan worden nagegaan of de woning conform de wettelijke eisen werd gebouw of verbouwd.

 

Ja, ik wens een EPB aangifte –> Offerte EPB aangifte

 

EPB aangifte uitstel door corona (Niet meer geldig!)

Door de coronacrisis is de indientermijn voor de EPB-aangifte tijdelijk aangepast. Alle info hierover vind je op de website van het VEKA: Gevolgen EPB aangifte door Corona.

 

EPB-aangifte is wettelijk verplicht

Als bouwheer van een renovatie- of nieuwbouw ben je verplicht om een EPB-verslaggever aan te stellen die erop toeziet dat de wettelijke eisen voor isolatie, ventilatie, oververhitting, E-peil, S-peil en hernieuwbare energie behaald worden. De EPB-aangifte moet worden ingediend bij de Vlaamse overheid. In de EPB-aangifte staat dan welke materialen en technieken er werden gebruikt en of deze al dan niet voldoen.

 

Hoe dien ik mijn EPB aangifte in?

 • Enkel de EPB-verslaggever kan de EPB aangifte indienen. De verslaggever maakt de EPB-aangifte op na afloop van het bouwproces of nadat het gebouw in gebruik werd genomen. Hij maakt de EPB-aangifte op basis van de gedane vaststellingen, foto’s, facturen, As-build plannen edm…
 • Na overleg met de bouwheer dient de EPB-verslaggever de EPB-aangifte in via de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Via deze website ontvangen we de officiële EPB aangifte.

Uiterste indiendatum EPB aangifte bij nieuwbouw

 • De uiterste indiendatum voor een EPB-aangifte in geval van nieuwbouw is
  • 12 maanden na de eerste van de volgende twee datums:
   • datum van de ingebruikname van de woning (bij nieuwbouw is dat de datum van domiciliëring)
   • datum van het beëindigen van de werken waarvoor een vergunning werd aangevraagd.

Uiterste indiendatum EPB aangifte bij renovatie

 • De uiterste indiendatum voor een EPB-aangifte in geval van een renovatie of ingrijpende energetische renovatie is uiterlijk 5 jaar na de goedkeuringsdatum van de stedenbouwkundige vergunning of na de meldingsdatum.

Maximale indiendatum voor de EPB-aangifte

Is er twijfel over de specifieke datum, dan is er nog één datum die allesbepalend is. In elk geval (of het nu renovatie, energetische renovatie of nieuwbouw is) moet je uiterlijk binnen de 5 jaar na de goedkeuringsdatum van de stedenbouwkundige vergunning de EPB aangifte indienen.

Bij de indiening krijgt de EPB-verslaggever een officieel attest, hij ondertekent dit en bezorgt dit aan de bouwheer.

 

EPB aangifte te laat ingediend?

Als de EPB-aangifte niet tijdig ingediend wordt, stuurt het VEKA eerst een aangetekende brief waarin je 4 à 6 weken de tijd krijgt om alsnog de EPB-aangifte in te dienen zonder dat je beboet wordt wegens laattijdigheid.

Lukt het indienen van de EPB aangifte niet binnen de vooropgestelde termijn, dan ontvang je sowieso een boete die de som is van:

 • 1000€
 • 1€ per m³ (grootte van het gebouw uitgedrukt in m³)

EPB aangifte afkopen door boete te betalen?

Tarara! Het betalen van de boete zorgt niet voor een vrijstelling van het indienen van de EPB-aangifte. U blijft verplicht de EPB-aangifte in te dienen. Als u dat niet doet, zal de administratie verdere stappen nemen.

Bij ontvangst van bovenstaande boete ontvangt u een nieuwe deadline om de EPB-aangifte in te dienen. Geef je hier opnieuw geen gevolg aan, dan zal er uiteindelijk een dwangsom opgelegd worden. Die bedraagt 10 euro per dag dat de EPB-aangifte niet is ingediend.

 

Ingediende EPB aangifte is definitief

De ingediende EPB-aangifte is definitief eens deze werd ingediend. Hierna zijn er geen wijzigingen meer mogelijk. Heldere communicatie tussen bouwheer en EPB-verslaggever is dus van cruciaal belang!

Indien u na de indiening van de EPB-aangifte nog bijkomende maatregelen neemt zoals het plaatsen van zonnepanelen, dan kunnen deze niet meer in uw EPB-aangifte ingerekend worden.

 

Hoeveel kost het indienen van de EPB aangifte?

Dat hangt er van af van welke documenten er reeds ter beschikking zijn. De prijs varieert van 150€ (wanneer zeer veel beschikbaar is dat voldoende kwalitatief is) tot 800€ (wanneer we nog alles moeten opmaken). Neem contact op met ons, we beloven jou alvast een heel interessante offerte!

 

Bron: Vlaanderen.be

Bron foto: Vlaamse overheid

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be